หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายในที่ขึ้นตรงกับ สำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 3 กอง 1 สำนัก ได้แก่

1.  กองกลาง

หน่วยงานอำนวยการ
– งานธุรการ
– งานประชุมและพิธีการ
– งานเลขานุการผู้บริหาร
– งานประชาสัมพันธ์
– งานยานพาหนะ
หน่วยงานคลัง
หน่วยงานพัสดุ
หน่วยงานบริหารงานบุคคล
หน่วยงานอาคารสถานที่
หน่วยงานศูนย์บางคล้า
หน่วยงานนิติการ
ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์

2.  กองนโยบายและแผน

หน่วยงานบริหารงานทั่วไป
หน่วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงานวิเคราะห์งบประมาณ
หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา

3.  กองพัฒนานักศึกษา

หน่วยงานบริหารงานทั่วไป
หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
หน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา
หน่วยงานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

4.  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย