หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายในที่ขึ้นตรงกับ สำนักงานอธิการบดี

ประกอบด้วย

3 กอง ได้แก่

               1.  กองกลาง                                                                      

               2.  กองนโยบายและแผน

               3.  กองพัฒนานักศึกษา

1. สำนักได้แก่

               1.  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย