ผู้บริหารภายในสำนักงานอธิการบดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นางสาวประนอม เงินบุคคล
E-mail : pranom_ng@hotmail.com
Tel. 081-6507375
ผู้อำนวยการกองกลาง
นางการดา รสทอง
E-mail : kanda_meaw@hotmail.com
Tel. 062-6824241
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
นางสาวสิริณัฎฐ์ ควรประกอบกิจ
E-mail : –
Tel. –
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
นางวัลยา วงศ์ณรัตน์
E-mail : Wanlayawongnarat16@gmail.com
Tel. 081-7722343