ยุทธศาสตร์

1. สนับสนุนด้านการวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
3. พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

1. เป็นศูนย์กลางข้อมูล และสนับสนุนการทำงานที่มีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษามีสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้พร้อมในการทำงาน เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3. บริหารจัดการสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี
5. บุคลากรมีสมรรถนะและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามพันธกิจแบบบูรณาการ
2. กำกับติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้เต็มประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
5. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
6. สร้างฐานข้อมูลด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่สะดวกต่อการปฏิบัติงานและให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
7. กำหนดแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร (โครงการเชิดชูเกียรติ)
8. ส่งเสริมการทำกิจกรรมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงานอธิการบดี
9. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการทำงาน รวมทั้ง เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อให้บุคลากรนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
10. ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการ
11. ยกระดับคุณภาพการบริการเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ