รายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ดีมาก

ปีงบประมาณ 2564
ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)
ปีงบประมาณ 2565
ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)