แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานอธิการบดี
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานอธิการบดี
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ทบทวน ปี พ.ศ. 2563-2564
แผนบริหารบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานธิการบดี
ประกาศ มรร. เรื่องนโยบายการบริหารงานบุคคล
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565