การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.
นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings) และที่ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร