โครงการ ทำบุญเนื่องในวันพระเมตตากัลยานิวัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น.
นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการทำบุญเนื่องในวัน
พระเมตตากัลยานิวัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ อาคารศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมสักการะองค์ท้าวมหาพรหม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า และในเวลา 10.00 น. เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดหัวไทร ณ อาคารศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมในพิธี
เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบเนื่องด้วยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันครบรอบที่สมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเปิดป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2543 ตลอดจนเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเราให้คงอยู่สืบไป

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร