แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565
การออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางและ
การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้รถ
การกำกับให้มีการรายงานผลการดำเนินการตามโครงการต่างๆ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565
2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โครงการสัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ”
ภาพกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (วันที่ 8 มีนาคม 2565)
3. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จัดทำแนวปฏิบัติ DOs & DOn’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทาง
ในการประพฤติตนทางจริยธรรม
กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน