รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2. โครงการสัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ”
3. ภาพกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (วันที่ 8 มีนาคม 2565)
4. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
5. สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ”
6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566
8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม สัมมนาและการจัดงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
9. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2565
10. การดำเนินการตามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566