คลังเก็บรายวัน: กุมภาพันธ์ 2, 2024

สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับ นายพสิษฐ์ ใจหาญ ตำแหน่งนิติกร หน่วยงานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับ นายพสิษฐ์ ใจหาญ ตำแหน่งนิติกร หน่วยงานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา ครั้งที่ 11/2567

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา ครั้งที่ 11/2567

โครงการอบรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ”

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน โครงการอบรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ”